Licentievoorwaarden

Met meer dan 18.000 tevreden leden is BiC de grootste bridgeclub van de wereld. Wij zetten ons er graag voor in om BiC voor de leden zo leuk en uitdagend mogelijk te maken. Helaas worden ook wij geconfronteerd met de minder prettige kant van een club en het internet: valsspelen, niet willen betalen, scheldpartijen, bedreigingen en ander onbehoorlijk gedrag. Mensen die zich daaraan schuldig maken worden van de club geweerd. Hierdoor klinken onze voorwaarden misschien wat hard. Als u te goeder trouw bent heten wij u echter graag van harte welkom en hopen wij dat u vele plezierige uurtjes op BiC zult doorbrengen.

Berry's Internet Club

LET OP: maximaal één BiC account per persoon is toegestaan. Als u BiC met een ander email adres wilt gaan gebruiken dan kunt u dat in uw bestaande account wijzigen. Uw huisgenoot kan via de helpdesk een eigen account aanvragen.

Licentievoorwaarden Berry's Internet Club

De licentie om Berry's Internet Club (BiC) te bezoeken is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De licentie verleent u het recht om de software te installeren op uw eigen computersysteem en om met een persoonlijk account in te loggen op de systemen van BiC.

Per persoon wordt maximaal één account verstrekt. Pogingen om meerdere accounts per persoon te verkrijgen zijn niet toegestaan.

BiC is een wedstrijdclub en er wordt voor een zo eerlijk mogelijke competitie gezorgd. Om die reden wordt gebruik gemaakt van software die spelen met voorkennis detecteert en als vals spel classificeert.

De licentie om BiC te bezoeken kan zonder nadere toelichting worden ingetrokken na ongepast gedrag, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - vals spelen of het onheus bejegenen van andere bezoekers, dan wel na het overtreden van de licentievoorwaarden.

Bij ingetrokken licenties vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Geen enkel deel van dit product of de bijbehorende documentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie, microfilm magnetische informatiedragers, elektronische informatiedragers of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en uitgever.

De auteurs en uitgever zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gelijk welke schade veroorzaakt door misbruik of verkeerde toepassing van de software.