Licentievoorwaarden

Licentievoorwaarden Berry's Interactieve Kalender

De licentie om Berry's Interactieve Kalender te gebruiken is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De licentie verleent u het recht om de software te gebruiken op al uw eigen computersystemen.

Geen enkel deel van dit product of de bijbehorende documentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie, microfilm magnetische informatiedragers, elektronische informatiedragers of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en uitgever.

Het is niet toegestaan dit product te verhuren, te verkopen, uit te lenen, door anderen te laten gebruiken of op welke manier dan ook te verspreiden.

De auteur en uitgever zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gelijk welke schade veroorzaakt door misbruik of verkeerde toepassing van de software.